Projekter

ØKOMAR- projektet

Projektet ’ØKOMAR- projektet’ (2018-2020)

ØKOMAR er en forkortelse for “Udviklings- og demonstrationsprojekt for økosystem-baseret marin arealforvaltning”.

ØKOMAR-projektet vil udvikle, teste og anvende forskellige værktøjer til 1) opgørelse af potentielt kumulative effekter af multiple menneskelige aktiviteter i de danske havområder og 2) udarbejdelse af en kriterie-baseret zonering af de danske farvande i forhold til nuværende og planlagte menneskelige aktiviteter. Værktøjerne efterfølgende blive kombineret med henblik på scenarieberegninger og analyser af, hvordan anvendelsen af søterritoriet kan ske under hensyntagen til såvel eksisterende lovgivning som ønsket om bæredygtig vækst. Resultaterne af de gennemførte analyser vil kunne anvendes til økosystem-baseret havplanlægning i henhold til EU’s Maritime Spatial Planning Directive (på dansk: Havplandirektivet).

Friluftslivet indgår som en sektor i projektet herunder også kortlægningen af friluftslivet i hele landet. ØKOMAR er påbegyndt den 1. januar 2018 og afsluttes den 31. marts 2020. De deltagende institutioner i projektet er: NIVA Danmark, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser, DTU Aqua, Københavns Universitet (IGN) og Aarhus Universitet (BIOS).

Til toppenKystfriluftsfaciliteter

Projektet ’Kystfriluftsfaciliteter’ (2017-2019)

Projektet om ’kystfriluftsfaciliteter’ har til formål at undersøge, hvilke faciliteter de forskellige kyst- og havorienterede friluftsaktiviteter bruger.

Det omfatter bl.a., hvor faciliteterne ligger, hvad de anvendes til, kvaliteten og tilgængeligheden m.m. Viden om dette kan bidrage til bedre at forstå de facilitetsbehov, som forskellige brugergrupper har, forsyningsgraden og muligheder for forbedringer og øget tilgængelighed.

Undersøgelsen omfatter faciliteter i bred forstand – badebroer, klubhuse, bådramper m.m. men også fx stier og p-pladser m.m., som indgår i at kunne udøve aktiviteten. De forskellige brugergrupper kontaktes gennem klubber, foreninger og sociale medier, og friluftsudøvere foretager en kortlægning af de faciliteter, de anvender inkl. en vurdering af forskellige forhold, bl.a. tilgængelighed.

Friluftsrådet vil gerne opfordre gode og offentligt tilgængelige faciliteter til at blive mere synlige ved at blive en del af ’Ud i naturen’ platformen.  www.udinaturen.dk.

Til toppenHavplan Øresund

ProjektetHavplan Øresund’ vil med udgangspunkt i en økosystembaseret tilgang udarbejde en ’modelhavplan’ for en bæredygtig udvikling af havmiljøet i Øresund, som omfatter både miljø, erhverv, økonomi, jobskabelse og velfærd.

Havplanen udarbejdes i samarbejde med myndigheder og øvrige forvaltere af havarealerne, kommercielle interesser og NGO’er og inddrager viden og data fra eksisterende kilder, der belyser erhvervs- og samfundsmæssige forudsætninger og konsekvenser af udnyttelsen af kyst- og havområdet Øresund.

De mange datalag og viden i området har ikke tidligere været samlet og analyseret med henblik på at vurdere synergier, konflikter og scenarier for en fremtidig udvikling i regionen. Projektet vil således være det første eksempel på en havplan i danske havområder. Kortlægningen af friluftslivet i Øresund indgår, og vi får modelleret turismen i en 3 km ’kystturismezone’ (1 km for København), så man kan vurdere, hvor stor en andel af turismen, der er kystorienteret.

Projektet er et samarbejde mellem forskere fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet (IGN), GEUS, DTU Aqua og Niva Danmark.

Til toppenHavfriluftsliv

Projektet ’Havfriluftsliv’ (2014-2018 – inddatering fortsætter dog)

Projektet omfatter en crowd-source-baseret inddatering af aktivitetssteder for havfriluftsliv. Projektet har udviklet og afprøvet en PPGIS-metode i forhold til havfriluftsliv. I projektet blev der etableret et digitalt redskab til inddatering af disse aktiviteter koblet til et kort spørgeskema, som uddyber aktiviteten, brugsmønster, klubmedlemsskab m.m. samt evt. kommentarer. Gennem dialog med organisationer og snowball-sampling på sociale medier har projektet givet en lang række friluftsorganisationer og deres medlemmer til at bidrage til denne kortlægning. Projektet har anvendt sociale medier som Facebook og medlemskab af en lang række virtuelle netværk og fora til at nå så langt ud som muligt.

Kontaktperson: Berit C, Kaae, seniorforsker, Anton S. Olafsson, Lektor

Link til rapport for hovedresultaterne af undersøgelsen

Link til projektets facebookside

Til toppenFriluftsliv i Skjoldungernes Land

Vandbaserede friluftsaktiviteter og vandfugle i Danmark (2015)

Dette projekt omfatter en stor repræsentativ undersøgelse af vand-orienteret friluftsliv i Danmark med over 10.000 respondenter koblet med en kortlægning af aktivitetssteder. Det er første gang, der er lavet en så detaljeret og geografisk orienteret undersøgelse af vand-orienteret friluftsliv. Vand-orienteret friluftsliv omfatter alle former for friluftsliv, hvor vand indgår i oplevelsen (fx en gåtur langs stranden). Deltagelsen i 92 forskellige friluftsaktiviteter i 16 hovedgrupper er undersøgt. Den store stikprøve giver en helt ny indsigt, også i de mange små vandaktiviteter, der ellers falder ud i ’andet’ i andre undersøgelser. 

Resultaterne viser, at 77,6 % af den voksne danske befolkning har deltaget i vand-orienteret friluftsliv (samt evt. også i land-orienteret friluftsliv), 10 % har kun deltaget i land-orienteret friluftsliv mens 12,4 % ikke har deltaget i friluftsliv inden for det seneste år i Danmark.

Spørgeundersøgelsen er koblet til en digital kortlægning, hvor respondenterne markerer aktivitetssteder. Ud fra dette, er der lavet et kort over den rekreative intensitet i de danske havområder i 5x5 km celler. Ligeledes præsenteres kort for de fire årstider og for 8 hovedgrupper af aktiviteter. Disse kort er sammenstillet med fuglekort for en række udvalgte vandfuglearter og overlapszoner er identificeret. Det interaktive kort giver folk mulighed for selv at sammenstille data og en rapport beskriver uddybende metoder og resultater.

Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Universitet (BIOS) og Københavns Universitet (IGN). Link til hjemmeside: www.vandfuglefriluftsliv.dk

Til toppen Vandfugle og vandfriluftsliv

Projektet Blåt friluftsliv i Nationalpark Skjoldungernes Land’ (2017)

Formålet med projektet Blåt friluftsliv i Nationalpark Skjoldungernes Land var at dokumentere og redegøre for karakteren og udbredelsen af blåt friluftsliv i Nationalpark Skjoldungernes Land som input til den første nationalparkplan. Blåt friluftsliv skal i denne forbindelse forstås som vandorienterede friluftsliv, dvs. rekreative naturbaserede udendørsaktiviteter, som foregår i tilknytning til vand. Det er en bred definition som ikke kun rummer aktiviteter på, i og under vandet (fx sejlads, svømning og dykning), men også aktiviteter langs kysten (fx kystfiskeri) og aktiviteter hvor vand spiller en oplevelsesmæssig og æstetisk rolle så som at gå en tur langs stranden eller kigge på ænder i en sø. Rapporten dokumenterer således udbredelsen af organiseret og uorganiseret blåt friluftsliv i Nationalpark Skjoldungernes Land med baggrund i dataudtræk fra to nationale undersøgelser af det vandorienterede friluftsliv i 2015 samt en basiskortlægning af friluftsfaciliteter i nationalparken.

Læs rapporten her

Til toppenForvaltning af kystzonen

Projektet ’Forvaltning af kystzonen - Rammer, udfordringer og scenarier’ (2013-2014)

En udredning til Naturstyrelsen af 2013 EU-direktivforslaget om rammerne for maritim fysisk planlægning (MSP) og integreret kystzoneforvaltning (ICM). Udarbejdet af Institut for Geovidenskab og Institut for Fødevare‐ og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet. Projektet omfatter to arbejdsnotater og et debatoplæg for Naturstyrelsen i en samlet rapport. Arbejdsnotat A beskriver de væsentligste ændringer i myndighedsstruktur og lovgivning i kystzonen siden 1999. Arbejdsnotat B opsummerer de ressourcer og aktiviteter, der knytter sig til kysterne og havet, og identificerer en række udfordringer. De to notater danner grundlag for et debatoplæg, som skitserer scenarier for mulige nye tiltag med henblik på en integreret forvaltning af kystzonen. Materialet blev brugt som diskussionsoplæg på en workshop om integreret kystzoneforvaltning i dansk regi. Bemærk at udredningen er baseret på et 2013 EU-Direktivudkast, der blev markant ændret i sin endelige version i sommeren 2014, efter projektets afslutning. Rapporten skal derfor læses med forbehold for disse væsentlige ændringer.

Læs rapporten her